Forebyggende indsatser

Vi har stor opmærksomhed på hvert enkelt barns trivsel og sunde udvikling. Vi ved, at tidlig indsats har stor betydning for barnets fremtidige liv. Den forebyggende indsats kan være med til at give barnet en bedre start på livet. Vi samarbejder med kommunens konsulenter, som vi kalder på, gennem indsatsplaner. Forældrene er altid med i denne proces.

Forebyggende team fra Opvækst og Læring

I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi fokus på at skabe en god og stabil ramme for børn og unges opvækst samt deres uddannelse.

Der er knyttet en socialrådgiver, en sundhedsplejerske og en psykologisk-pædagogisk konsulent til børnehuset. Socialrådgiveren kommer regelmæssigt i huset og kan hjælpe og sparre med personalet og forældre i forhold til børnene. 

Hun kan også hente støtte udefra. Hjælpen kan komme som sparring til både personale og/eller forældre. Den kan også komme i form af observationer.

Typisk kan der være tale om  

  • Tale/høre konsulent
  • Sprogskonsulent
  • Fysioterapeut
  • Ergoteapeut
  • Pædagogisk/psykologisk konsulent

Tidlig indsats

Når vi får øje på en problemstilling, det være sig sprogligt, motorisk eller adfærdsmæssigt, henvender vi os altid til forældrene. Det er et gensidigt samarbejde, hvor barnets ve og vel prioriteres. Vi kan lave en såkaldt indsatsplan på barnets udfordring og kalde på ekstern hjælp fra Opvækst og Læring. 

Det sker altid i samarbejde med forældrene. Der sendes ikke indsatsplaner, uden at forældrene ved det. Forældrene vil blive inddraget i, hvad vi sammen kan gøre for at støtte barnet.

Vi samarbejder med tale-høre-konsulenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter og pædagogisk-psykologiske konsulenter. Dette er vores faglige bagland, hvor vi kan søge hjælp.

Herudover har vi en socialrådgiver, som kommer i huset hver 6. uge. Hun kan kalde på andre sparringspartnere. Det kan være konsulenter; pædagogisk konsulent, tale og høre konsulent og sundhedsplejerske. Vi kan tage forskellige emner op, som de kan rådgive os om. Forældre kan blive også inviteret med til en konsultation, eller selv bede om en samtale. Vi er gerne behjælpelige med formidling af kontakt. 

Inklusion sidder mellem ørerne

Alle børn har ret til at være en del af fællesskabet og dermed mulighed for at få sig en god ven. Vi bruger forskellige redskaber, som for eksempel Mary-kufferten (også kaldet mobbekufferten) til at italesætte problemstillinger på børnenes præmisser. 

Vi voksne, forældre og personale, har et ansvar for, at ingen børn stilles udenfor fællesskabet.

Inklusion sidder altså mellem ørerne og starter hjemmefra. Det er vore holdninger og måden, hvorpå vi tænker om andre, der gør udslaget. Lærer dit barn tolerance tidligt i livet, vil det bedre kunne imødekomme hverdags udfordringer.

Ansvaret er de voksnes!

Læs mere om inklusion i dagtilbud her

Sprogvurderinger i børnehaven

Forskningen peger på, at jo større ordforråd barnet udvikler i sine tidlige år, jo større muligheder har det for at kunne klare sig godt i skolen og senere hen i livet. Sproget er et af barnets vigtigste redskaber til at møde verden med.

Det er gennem sproget, relationer etableres og udvikles.  

Barnet kan udtrykke sig gennem sproget. Enhver ny viden får man gennem sprog, men viden og færdigheder udfordres også af sproget. Gennem sproget får barnet mulighed for at tale om og forundres.

Et sprogstærkt barn klarer sig bedre i skolen. 

Sprogstimuleringen starter tidligt og de sproglige kompetencer er stort set færdigudviklet ved 4 års alderen. I børnehaven dannes fundamentet, som skolen bygger videre på.

Vi arbejder med begrebet Literacy, som netop handler om opmærksomhed på sprog. Børnene lærer at afkode deres omverden.

Læs mere om sprogvurderinger i dagtilbud her